ТЕМА 2. Формування та розвиток потенціалу підприємства

План семінарського заняття:

1. Потенціал підприємства як інтегрована економічна система. Властивості потенціалу як економічної системи.

2. Характеристика загальнонаукових підходів до формування потенціалу підприємства.

3. Ефект синергії та оптимізація структури потенціалу підприємства.

4. Тенденції розвитку потенціалу сучасних підприємств залежно від специфіки підприємницької діяльності.

Література для вивчення теми: [11, с.22-36], [12, с.82-103], [13, с.26-51], [27, с.14-50].

Основні терміни та поняття: економічна система, властивості потенціалу підприємства як системи, ефект синергії, формування потенціалу підприємства, зовнішні фактори розвитку потенціалу підприємства, внутрішні фактори розвитку потенціалу підприємства

Теми рефератів

1. Організаційно-методичні підходи до формування потенціалу підприємства та його складових.

2. Сучасні тенденції розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств.

3. Потенціал відтворення: природа виникнення та напрямки формування.

4. Форми прояву закону синергії при функціонуванні економічної системи.

5. Проблеми формування та перспективи розвитку потенціалу промислових підприємств в Україні.

Питання для обговорення:

1. Чому доречно потенціал підприємства розглядати як відкриту економічну систему?

2. Що означає властивість цілісності системи стосовно потенціалу підприємства?

3. Як діє закон синергії в процесі реалізації потенціалу підприємства?

4. Що означає Парето-ефективність потенціалу підприємства?

5. Поясніть на прикладі прояв властивості альтернативності елементів потенціалу підприємства в процесі його формування.

6. Чому за сучасних умов зростає значення вивчення маркетингового, інноваційного і організаційного складників у формуванні та розвитку потенціалу підприємств?

7. В чому полягає відмінність відтворювального підходу від інноваційного?

8. Який з підходів до формування потенціалу підприємства найбільш орієнтований на робітників та прояв їхніх здібностей? Чому цей підхід набуває особливої актуальності за сучасних умов господарювання?9. Охарактеризуйте вплив суспільно-політичних факторів на формування потенціалу відкритого акціонерного товариства в енергетичній галузі.

10. Охарактеризуйте вплив умов конкуренції на ринку обладнання на формування потенціалу невеликого приватного підприємства з виробництва пакувальних матеріалів.

11. Якою може бути реакція керівництва підприємства на впровадження нових технологічних розробок з боку конкурентів з метою захисту існуючої конкурентної позиції? Які можливі варіанти?

12. Назвіть основні передумови формування та розвитку потенціалу підприємства. Поясніть ієрархію їхнього визначення.

Тестові завдання для самоперевірки знань:

1. Потенціал підприємства як економічна система включає:

а) ресурси і зв'язки між ними;

б) сукупність відділів і виробничих підрозділів;

в) зовнішнє оточення і внутрішні процеси, а також їхню взаємодію;

г) внутрішні граничні можливості підприємства при використанні всіх наявних ресурсів.

2. Властивість цілісності систем означає:

а) первинність цілого, яке можна поділяти на компоненти;

б) первинність компонентів, з яких складається єдине ціле;

в) тотожність властивостей системи сумі властивостей її компонентів;

г) неможливість розчленовування цілого на окремі складові частини.

3. Ефективність роботи відділу вище суми ефективностей кожного фахівця за рахунок дії:

а) закону конкуренції;

б) закону пропорційності;

в) закону ефекту масштабу виробництва;

г) закону синергії.

4. Відповідно до принципу «чорної шухляди» задовільна якість «входу» при відмінній якості процесу:

а) стане причиною задовільної якості «виходу»;

б) не впливає на якість «виходу», яка буде відмінною завдяки відмінній якості процесу;

в) призведе до середнього рівня якості «виходу» між задовільним і відмінним;

г) обумовить низьку ціну продукції, що виробляється.

5. Економія на операційних видатках за рахунок взаємодії маркетингового, фінансового та логістичного потенціалів - це синергія:

а) виробнича;

б) управлінська;

в) операційна;

г) фінансова.

6. Властивість потенціалу, що проявляється в постійному змінюванні параметрів і стохастичній поведінці, - це:

а) синергічність;

б) нестаціонарність;

в) унікальність;

г) спадковість.

7. Внутрішню будову й організацію потенціалу як цілісної системи визначає його:

а) розмірність;

б) структура;

в) ієрархія;

г) адаптивність.

8. Кожен компонент системи може розглядатися як підсистема більш глобальної системи – це властивість:

а) цілісності;

б) структурності;

в) ієрархічності;

г) спадковості.

9. Властивість потенціалу, що означає його здатність протидіяти руйнуючим тенденціям:

а) мультиплікативність;

б) адаптивність;

в) нестаціонарність;

г) протиентропійність.

10. Пріоритет якості при формуванні потенціалу підприємства як економічної системи означає:

а) забезпечення якості системи, починаючи з нижчих рівнів дерева цілей;

б) забезпечення високої якості пріоритетних компонентів виробничого потенціалу;

в) забезпечення якості системи на «вході»;

г) забезпечення високої якості об’єктних складових потенціалу.

11. Інтереси системи глобального рівня:

а) першочергові порівняно з інтересами її підсистем;

б) другорядні в порівнянні з інтересами її підсистем;

в) завжди збігаються з інтересами підсистем;

г) носять альтернативний характер в порівнянні з інтересами підсистем.

12. Якщо вищий рівень дерева цілей фірми – максимізація прибутку, то відповідно до властивості ієрархічності систем ланцюжок показників від верхнього рівня до нижнього включає:

а) якість товару → його ефективність → надійність;

б) частка товару на ринку → якість товару → ефективність товару;

в) витрати на життєвий цикл товару → ефективність товару → довговічність товару;

г) ефективність товару → якість → надійність.

13. Забезпечення високого рівня організованості системи в динаміці досягається за рахунок:

а) цілеспрямованості системи;

б) безперервності функціонування системи;

в) оптимальності системи;

г) прагнення системи до стійкої рівноваги.

14. Економія ресурсів споживачів за рахунок підвищення якості – пріоритетний напрямок:

а) системного підходу до формування потенціалу підприємства;

б) маркетингового підходу до формування потенціалу підприємства;

в) поведінкового підходу до формування потенціалу підприємства;

г) ситуаційного підходу до формування потенціалу підприємства.

15. Елементами відтворювального підходу до формування потенціалу є:

а) застосування випереджальної бази порівняння показників;

б) забезпечення технічної й інформаційної сумісності елементів потенціалу;

в) розробка нормативів по окремих елементах потенціалу;

г) підвищення якості продукції відповідно з вимогами споживачів.

16. Необхідність всебічного обліку різних аспектів функціонування підприємства виникає при реалізації:

а) системного підходу до формування потенціалу підприємства;

б) функціонального підходу до формування потенціалу підприємства;

в) структурного підходу до формування потенціалу підприємства;

г) комплексного підходу до формування потенціалу підприємства.

17. Підвищення ефективності сукупного потенціалу за рахунок підвищення ефективності людських ресурсів – основна мета:

а) ситуаційного підходу;

б) адміністративного підходу;

в) оптимізаційного підходу;

г) поведінкового підходу.

18. В основі адміністративного підходу до формування потенціалу підприємства лежать:

а) методи примусу;

б) методи переконання;

в) методи спонукання;

г) усі перераховані вище.

19. Результатом формування маркетингового (ринкового) потенціалу підприємства виступає:

а) потенційний обсяг чистого прибутку підприємства;

б) потенційний обсяг продажів;

в) потенційний обсяг виробництва продукції;

г) обсяг фінансових ресурсів, авансованих в інвестиційну, фінансову і господарську діяльність підприємства.

20. Формування потенціалу підприємства будь-якого рівня є результатом:

а) взаємодії ресурсів, які залучаються до господарської діяльності;

б) впливу керуючої системи на керовану;

в) розподілу фінансових ресурсів по факторах виробництва;

г) реінвестування прибутку.


0001716495022313.html
0001746757979257.html

0001716495022313.html
0001746757979257.html
    PR.RU™