Вивчення правил пожежної безпеки та дії персоналу при виникненні пожежі

Вивчення питань пожежної безпеки. Оскільки головними при­чинами пожежі є відсутність у людей елементарних знань та недотри­мання вимог пожежної безпеки, проблемі вивчення правил пожежної безпеки слід надавати першорядне значення. Воно повинно здійсню­ватись безперервно, на всіх етапах виховання, навчання та трудової діяльності працівника починаючи з самого раннього віку.

Вже у дитячих дошкільних закладах проводиться виховна робота, спрямована на запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем і виховання у дітей бережливого ставлення до національного багатства.

Вивчення правил пожежної безпеки організовується у загально­освітніх і професійних навчально-виховних закладах, вищих навчаль­них закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та пере­підготовки кадрів, на виробництві та в побуті.

Місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого та регіонального самоврядування, житлові установи та організації зобов'язані за місцем проживання організовувати навчання населення правилам пожежної безпеки в побуті та громадських місцях.

Навчання працюючих здійснюється згідно з Типовим положенням про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожеж­ної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України.

Усі працівники під час прийняття на роботу і щорічно за місцем роботи повинні проходити інструктаж з пожежної безпеки.

Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожеж­ною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять пере­вірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Перелік посад і порядок організації навчання (у тому числі керів­ників різних рівнів) визначаються Кабінетом Міністрів України. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і пере­вірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється. Програми нав­чання з питань пожежної безпеки мають погоджуватися з органами державного пожежного нагляду.Однією з основних форм пожежно-профілактичної роботи з пра­цівниками є протипожежна пропаганда. Вона повинна бути спрямова­на на виконання вимог пожежної безпеки і попередження пожеж, наголошуючи, в першу чергу, на такі причини їх виникнення, як необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації електроустановок, невиконання протипожежних заходів під час про­ведення пожежонебезпечних робіт.

Дія персоналу під час виникнення пожежі. У разі виникнення пожежі (ознак горіння) кожний громадянин зобов'язаний:

– негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

– вжити (при можливості) заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

– якщо пожежа виникне на підприємстві, повідомити про неї керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового по об'єкту;

– у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газоаварійну тощо).

Рекомендована література

1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник – Львів: УАД, 2006 – 336 с.

2. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с.

3. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006. – 448 с.

4. Охорона праці: Навч. посіб. / За ред. В.Кучерявого. – Львів: Оріяна-Нова, 2007. – 368 с.


0003984376420991.html
0004087276168457.html

0003984376420991.html
0004087276168457.html
    PR.RU™