Соціальна структура - це сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих між собою упорядкованих соціальних спільнот, груп, а також відносин між ними.

Поняття соціальної структури суспільства.

Соціальна структура суспільства, її основні елементи.

Історична типологія суспільств Ентоні Гідденса.

Згідно з нею, виокремлюють два типи суспільств:

- ранні (суспільства мисливців, збирачів, скотарські, аграрні, традиційні);

- сучасн/типи.

Останні, у свою чергу, поділяються на:

- суспільства першого світу (від XVIII ст. дотепер) - США, Західна Європа, Японія, Австралія, Нова Зеландія;

- суспільства другого світу (від початку XX ст. до початку 90-х років XX ст.) - СРСР, держави Східної Європи, які згодом, внаслідок політичних та економічних реформ, переходять до суспільств першого світу.

- суспільства третього світу (від XVIII ст., коли вони були колоніями, дотепер) - Індія, африканські та південноамериканські країни;

- "нові" індустріальні країни - Бразилія, Мексика, Гонконг, Південна Корея, Сінгапур, Малайзія, Тайвань.

Наприкінці XX століття набула популярності макросоціологічна концепція "золотого мільярду", згідно з якою існують високорозвинуті суспільства за рахунок матеріального виробництва перш за все, які здатні забезпечити своїм членам (а це приблизно мільярд населення Землі) гідне життя, і решта суспільств, що становлять джерело дешевої сировини і дешевої робочої сили для високорозвинутих суспільств.

Кожна з наведених типологій суспільств має право на існування, базується на власних теоретико-методологічних засадах, має відповідний понятійний апарат, за допомогою якого можуть бути розкриті змістовні характеристики суспільств.

Суспільство організоване таким чином, що кожна особа має визначене місце щодо інших людей. Соціальний світ без структури був би хаосом.

Структура з лат. structura - "будова", "розміщення", "порядок" – це сукупність функціонально пов'язаних між собою елементів, зв'язків і залежностей, що складають внутрішню будову об'єкта.

Структуру об'єкта визначають:

- кількість складових;- порядок їх розміщення;

- характер залежності між ними.

Соціальна структура є тривалим укладом соціальних взаємодій між елементами суспільства: статусами, ролями, групами, спільнотами, організаціями, соціальними інститутами.

Це можна проілюструвати прикладом, який наводив відомий соціолог Джордж Коулмен. Держава інків у результаті європейського завоювання загинула за дуже короткий історичний час, її не стало буквально за кілька років. Але що ж відбулося? Адже люди, пише Коулмен, залишилися ті самі: "Змінилися не люди, а соціальна структура, в якій вони жили. Але результатом зміни став цілком інший стиль життя, інші ресурси і можливості, якими вони володіли". Індіанці, які ще вчора жили у великій і культурній державі, сьогодні стали просто існувати у своїх поселеннях.

Хоча соціальну структуру можна порівняти з кістяком суспільства, все-таки вона змінюється у процесі історичного розвитку. Структура є рухомою, вона виконує свою роль підтримування стабільності суспільства тільки за умови легітимності, тобто якщо більшість населення визнаватиме структури доцільними.

Різкі зрушення в масовій свідомості можуть серйозно підірвати довіру людей до існуючих соціальних структур, призвести до нестабільності. Наприклад, у 80-ті рр. XX ст. в СРСР розмивання комуністичних ідеалів, переорієнтація масової свідомості на інші цінності підірвали довіру людей до старих структур і вони більше не могли виконувати свою стабілізуючу роль, що в результаті й привело до розпаду Радянського Союзу. Зміна структури суспільства пов'язана зі зміною суті основних її елементів.

Основні різновиди соціальної структури:

- соціально-класова структура - сукупність суспільних класів, їх зв'язок та відносини (класи, соціальні верстви соціальні групи.);

- соціально-професійна структура (виробничі та інші колективи та організації);

- соціально-територіальна структура (міське та сільське населення, поселенські спільноти та інші )

- соціально-демографічна структура (сім'ї, вікові та статеві спільноти);

- соціально-етнічна структура (етноси, нації, етнічні групи).


0004398192081988.html
0004508482786318.html

0004398192081988.html
0004508482786318.html
    PR.RU™