Державна реєстрація поширюється на усі юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб-підприємців.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи-підприємця.

Державний реєстратор — це посадова особа, яка здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Державний реєстратор на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці:

• проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

• передає органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб;

• формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ;

• здійснює оформлення та видачу свідоцтва про державну реєстрацію, а також їх заміну;

• оформляє та видає виписки, довідки з Єдиного державного реєстру;

• проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб-підприємців;

• проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами – підприємцями;

• звертається до суду при необхідності.

Державний реєстратор підпорядковується міському голові міста обласного значення або голові районної, районної у містах Києва та Севастополі державної адміністрації.

Щоб звести імовірність виникнення помилок при легалізації підприємств, визначено високі вимоги до професійних якостей реєстраторів. На посаду державного реєстратора призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стажем роботи за фахом на державній службі не менше 1 року, або стажем роботи в інших сферах управління не менше 3 років. Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та власну печатку.Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (або надіслати поштою) такі документи:

• заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи. Реєстраційна картка - документ встановленого зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру;

• копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;

• два примірники установчих документів;

• документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи.

Для деяких підприємств передбачається подання ще й додаткових документів, крім вищеназваних. Так, у випадках, встановлених законом, додатково подається копія рішення органу Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

У разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського реєстру.

Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються засновником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред'являються паспорт та документ, що засвідчує його (її) повноваження.

Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо: документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації; документи не відповідають встановленим вимогам; документи подані не в повному обсязі.

За відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи державний реєстратор повинен:

• внести до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи ідентифікаційний код заявника;

• внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації юридичної особи на підставі відомостей цієї реєстраційної картки. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи є датою державної реєстрації юридичної особи;

• оформити і видати заявнику свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ( не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи).

Свідоцтво про державну реєстрацію — це документ встановленого зразка, який засвідчує факт внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

У бланку свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи зазначаються: найменування юридичної особи; ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; місцезнаходження юридичної особи; місце та дата проведення державної реєстрації; прізвище та ініціали державного реєстратора. Свідоцтво про державну реєстрацію підписується державним реєстратором та засвідчується його печаткою.

Разом із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи заявнику видається 1 примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи. Це є підставою для взяття юридичної особи на облік у цих установах.

Підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи:

•невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи;

• невідповідність установчих документів встановленим вимогам;

• порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема:

• наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управління юридичної особи;

• невідповідність відомостей про засновників (учасників) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

•наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися;

•використання у найменуванні юридичної особи повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історично державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

За наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи державний реєстратор зобов'язаний не пізніше 3 робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації видати заявнику повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації із зазначенням підстав для такої відмови та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У разі відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи реєстраційний збір не повертається. Після усунення причин, що були підставою для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи, заявник може повторно подати документи на проведення державної реєстрації юридичної особи. Відмову в проведенні державної реєстрації юридичної особи може бути оскаржено в суді.

В додатках до практичного заняття наведено послідовність проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності.

Одна із головних новацій — створення Єдиного державного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичної особи:

•повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

• ідентифікаційний код юридичної особи;

• форма власності;

• організаційно-правова форма;

•центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа державної форми власності чи юридична особа, в статутному фонді якої частка держави становить не менше 25%;

• місцезнаходження юридичної особи;

• перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі ім'я, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник — юридична особа;

• основні види діяльності;

•прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, утому числі підписувати договори, їх ідентифікаційні номери фізичних осіб — платників податків;

• дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

• дані про розмір статутного фонду, у тому числі частки кожного із засновників (учасників), а також розмір сплаченого статутного фонду на дату проведення державної реєстрації та дата закінчення його формування;

• дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи, дати та номери записів про внесення змін до нього;

• підстави для відмови у проведенні державної реєстрації;

• серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію, дата видачі або заміни свідоцтва про державну реєстрацію;

•дані про установчі документи, дати та номери записів про внесення змін до них;

•підстави для відмови у проведенні державної реєстрації змін до установчих документі в;

•дата та номер запису про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

•дані про дату постановки на облік та дату зняття з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування;

•дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;

•дані про перебування юридичної особи в процесі припинення, зокрема дата реєстрації рішення засновників (учасників) або уповноважених ними органів про припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідаційну комісію);

•дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

•дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

•місце проведення державної реєстрації, а також місце проведення інших реєстраційних дій;

•місцезнаходження реєстраційної справи;

•дані про видачу виписок, витягів, довідок з Єдиного державного реєстру;

•прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію юридичної особи, внесла зміни до цього запису або внесла запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

•дата передачі реєстраційної справи до державної архівної установи, адреса її знаходження.

Вигода від такого реєстру для підприємців очевидна. Так, перед укладанням угод з новим контрагентом можна буде перевірити не лише реальність його існування, а й право конкретної особи цієї фірми на укладення відповідної угоди. У зацікавлених осіб з'явиться більше впевненості, що особа, яка представляє контрагента, справді має на це всі права. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком ідентифікаційних номерів фізичних осіб-платників податків. Відомості, що містяться у Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді: витягу з даного реєстру; довідки про наявність або відсутність у реєстрі інформації, яка запитується. Строк надання відомостей з реєстру не повинен перевищувати 5 робочих днів з дати надходження запиту. За одержання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру справляється плата, розмір та порядок внесення якої визначається спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

Зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна прізвища та/або імені, та/або батькові або місця проживання фізичної особи-підприємця підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру.

Контрольне завдання - повинно визначити рівень підготовки студентів до самостійної роботи, пов’язаної з процесом створення і діяльності підприємств. Це завдання передбачає розв’язання тестів.

В результаті практичної роботи студенти повинні:

Знати: законодавчі основи організації підприємницької діяльності. Порядок створення, діяльності , реорганізації або ліквідації підприємницьких структур.

Уміти: використовувати набуті знання в подальшій практичній роботі, вирішувати ситуації. пов’язані з процесом створення підприємницької структури.

Додаток до практичної роботи № 3

Завдання № 1. 1.1.Ви, як випускник комерційного технікуму, після закінчення навчання вирішили зайнятися підприємницькою діяльністю в комерційно-посередницький сфері. Опишіть порядок державної реєстрації суб‘єкта підприємницької діяльності – фізичної особи.


0005769947897038.html
0005791801523861.html

0005769947897038.html
0005791801523861.html
    PR.RU™